ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Οι Αλλαγές για τις Αποδοχές της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ 38/Α/28.2.2012) και Ν.4046/2012 (Μνημονιακός ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012)
Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών
Χορήγηση ΕΚΑΣ
Υποβολή ΑΠΔ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων σε Βάρος των Οφειλετών
Εφαρμογή της Μετενέργειας

Ν.4074/2012 Κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση της 9892/364/2.11.2011 ΚΥΑ «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, έως και 35 ετών, Απόφ.3647/139/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διατάξεων άρθρων 11 και 37 και της παρ.7 του άρθρ.41 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α΄89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, Προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις, Εγγρ. ΓΓΚΑ Φ.80000

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα