ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Μειώσεις των Αποδοχών των Μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα κατά τα Μνημονιακά Νομοθετήματα
Τεχνικός Ασφαλείας, Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων
Ν.4111/2012 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Κατάταξη σε Ασφαλιστικές Κλάσεις και Αποτίμηση των Παροχών σε Είδος για το 2013