ΜΕΛΕΤΕΣ

Το Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 2009 – Νέου έτους

Από τον κ. ΚΩΣΤΑ ΤΖΙΜΑΝΗτ. Δ/ντή Υπουργείου Απασχόλησης ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1082/1980 (Φ.Ε.Κ. 250 τεύχ. Α 29.10.80) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διαφόρων τίνων εργατικών Νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων “ρυθμίστηκε μεταξύ των άλλων και το Δώρο Χριστουγέννων κατά τρόπο πάγιο, μόνιμο και σταθερό. Σε εκτέλεση του …

Περισσότερα

Η 25η Μαρτίου 2009 – Ημέρα Τετάρτη

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 – ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Όπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 του ν.δ. 147/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966, η 25η Μαρτίου είναι εξαιρέσιμη ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Απαγορεύεται συνεπώς κατά την …

Περισσότερα