FAQ

Προυπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας στον ίδιο εργοδότη…

Λαμβάνεται υπόψη η προυπηρεσία στον ίδιο εργοδότη εργαζόμενου που συνεχίζει να εργάζεται με αλλαγή ειδικότητας?

“Ως προυπηρεσία μισθωτού εργασθέντος εις τον αυτόν εργοδότην υπό διάφορον ειδικότητα εκείνης την οποία έχει νοείται και η διανυθείσα υπό την διάφορον ειδικότητα”

Εφετείο Κρήτης 492/82 

Μηχανικοί Βιομηχανίας ΤΕΙ και επίδομα master, διδακτορικού τίτλου…

Με το άρθρο 4 της ΔΑ 43/2009 ορίζεται ότι χορηγείται από 1.1.2010 στους Μηχανικούς Βιομηχανίας απόφοιτους ΤΕΙ επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master 8% και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού τίτλου 14%. Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους master και διδακτορικού διπλώματος.

Ασφάλιση για λοχεία, περίπτωση 1 έτους υπηρεσίας και 4ωρης απασχόλησης …

Η άδεια λοχείας – κυοφορίας θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα κ ο εργοδότης έχει υποχρέωση ασφάλισης όπως και στην ασθένεια. Εφόσον έχει ένα χρόνο υπηρεσία υπέχει την υποχρέωση ασφάλισης για τον πρώτο (1) μήνα της άδειας απουσίας. (σύμφωνα με το άρθρ.657 κ 658 ΑΚ)

Δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθενείας….

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας?

Σύμφωνα με το Έγγραφο του Υπ. Εργασίας 1315/4.5.98 δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη κατά τη διάρκεια της ασθενείας του εργαζομένου, εκτός βέβαια αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή από ατομική σύμβαση εργασίας, αρκεί να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση ή να μην γίνεται αυτή κατά κατάχρηση δικαιώματος.    

Χρόνος διατήρησης στοιχείων επιχειρήσεων….

Επί πόσο χρόνο πρέπει να διατηρούν ορισμένα στοιχεία οι επιχειρήσεις?

1. Σύμβαση Εργασίας, 2ετία με το Ν3762/09

2. Βιβλίο Δρομολογίων 2ετία με το Ν.3762/09

3. Πίνακες Προσωπικού 10ετία με το Ν.2556/97 άρθρ.2

4. Βιβλίο Αδειών 5ετία με το Ν.3762/09

5. Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων 10ετία με το Ν.2556/97 και Ν.3232/04

6. ΑΠΔ 10ετία με το Ν.2972/01 άρθρ.6          

Επίδομα Ισολογισμού Λογιστών – συμψηφίζεται με ανώτερες αποδοχές?

Όπως δέχεται το Υπουργείο Εργασίας με το υπ’ αριθμ. 13466/11.12.2007 έγγραφό του εφ’ όσον καταβάλλονται σε μισθωτούς αποδοχές υψηλότερες των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες ΣΣΕ & ΔΑ και δεν υπάρχει συμφωνία μη συμψηφισμού, μπορούν να συμψηφισθούν στις υψηλότερες αυτές αποδοχές τα διάφορα επιδόματα καθώς και το επίδομα ισολογισμού.

Η άδεια απουσίας για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών ορίζεται σε…

Η Άδεια απουσίας για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών ορίζεται σε 4 τέσσερις ημέρες το χρόνο για κάθε παιδί. Χρήση κάνει ο ένας από τους δύο γονείς.

Αυτά προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 2008 – 2009 άρθρ. 4.

Επιχείρηση και υποχρέωση διατήρησης βρεφονηπιακού σταθμού…

Το άρθρο 11 του Ν.1483/84 προβλέπι ότι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 300 άτομα, υποχρεούνται να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη στέγαση Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού, που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων σ αυτές.
Δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει επιχορήγηση για τους βρεφοπαιδοκομικούς αυτούς σταθμούς. Είναι θέμα ρύθμισης συλλογικών συμβάσεων.

Προθεσμία καταβολής Εισφορών ΙΚΑ επί των επιδομάτων εορτών …

Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από τους υπόχρεους (Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ) ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα.(Ν.2217/94 άρθρ.10 παρ.4 ΦΕΚ 83/α/31.5.94)

ΑΜΚΑ – Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης…

 

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αρχικά καθιερώθηκε με το άρθρ.64 του Ν.2084/92 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ.20 του Ν.2556/97 και το άρθρ.39 του Ν.2676/99.
Από το 2008, σύμφωνα με το άρθρ.62 του Ν.3518/2006, κατέστη υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ στα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας και η αναγραφή αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της ισχύος τους.
Τέλος σύμφωνα με το άρθρ.153 του Ν.3655/08 (ΕΑΕΔ 2008 τεύχος Μαίου) από 1.6.2009 τίθεται σε ισχύ η παρ.8 του άρθρ.62 του Ν.3518/06 και καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.
Από την ημερομηνία αυτή ουδείς μπορεί να απασχοληθεί ως μισθωτός και να ασφαλιστεί ή ως αυταπασχολούμενος και να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ή να ανανεώσει το βιβλιάριο ασθενείας ή να τύχει πάσης παροχών και βοηθημάτων εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος και θα αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των αντίστοιχων παραστατικών.
Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μίας πενταετίας τον αντιστοιχο αριθμό μητρώου, ο οποίος τηρείται μηχανογραφικά στα μητρώα όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ.